Over ons

GESCHIEDENIS WIJKCOMMISSIE ZEBRASPOOR.

 

Beginjaren negentig komt er steeds meer aandacht vanuit de politiek om wijkbewoners te betrekken bij hun eigen woonomgeving en de eerste wijkcommissies ontstaan.

 

Het is 25 november 1993. De wijkcommissie komt voor het eerst bij elkaar onder voorzitterschap van mevrouw M. Kos, van Stichting Opbouwwerk Maarssen.

De vergadering vindt dan nog plaats in de noodlokalen, die zijn neergezet bij het scholencomplex in Bloemstede, naast de sportzaal. Daar is de Stichting Opbouwwerk gehuisvest. Woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’ is vertegenwoordigd door mevrouw M. van Oosten en mevrouw E. Vrij. De bewoners de heer A.J.E. le Blanc,  mevrouw H. de Neef, mevrouw S. C. Scholder en de heer H.H.B. van Maanen zijn present. De heer R. Fiolet meldt zich afwezig. Wat opvalt zijn de formele voorletters en nog niet de voornamen.

Na een voorstellingsrondje geeft de voorzitter uitleg over de begrippen wijkcommissie en wijkbeheer. Daarna worden de positieve punten van de wijk en de knelpunten geïnventariseerd. Er wordt verder gesproken over de opzet van de wijkcommissie en verdelen van onderwerpen naar interesse, bijvoorbeeld groen, spelen, verkeer. Daar er echter veel te weinig mensen zijn om deze werkgroepen te bemensen wordt er een vervolgafspraak gemaakt over een maand. Tevens komt het idee voor een bewonersavond om meer leden voor de wijkcommissie te werven. Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten.

 

Een maandje later blijken de aanwezigen inmiddels Marianne, Marjon, Elise, Jan, Heleen, Sylvia, Hans en Rudger te heten en ook mevrouw Ingrid Meijer schuift aan.

Men praat verder over een te organiseren bewonersavond en verdeelt onderling de taken.

Doel van de bewonersavond is het werven van draagvlak en veel nieuwe leden.

Men wil werkgroepen maken op de terreinen VGS ( Verkeer, Groen en Spelen ) en ook wil men bezien of er sociale activiteiten kunnen komen en er een werkgroep nodig  is voor veiligheid. De vergaderingen van december 1993 en januari 2004 vinden plaats bij Sylvia Scholder thuis met gemiddeld 7 personen.

 

De bewonersavond wordt vastgesteld op woensdag 13 april 1994 in de Willem van Hoornhof.

Jan le Blanc leidt deze avond eenmalig. Men loopt ook samen een wandelroute door de wijk. Er is veel belangstalling van bewonerszijde en er zijn veel nieuwe aanmeldingen, namelijk 15 personen. Enkele hiervan zeggen helaas weer af, maar in totaal 7 personen vullen de wijkcommissie aan.

 

Op 2 juni 1994 is de eerste vergadering nieuwe stijl weer bij de Stichting Opbouwwerk Maarssen. Nieuwe leden zijn: Marja Peters, Ger Limpens, Eugene Springer, Ruud Groot,

Suzanne Meijer en René Vermeer. In totaal 12 leden verdelen zich over 5 werkgroepen:

groen en milieu, verkeer, sociale veiligheid, speelplaatsen en activiteiten.

Gedurende een lange tijd vergaderen de werkgroepen bij elkaar thuis en brengt men op de centrale vergadering verslag aan elkaar uit.

In september 1994 verzorgt Ger Limpens als secretaris de eerste wijkkrant. Langzamerhand geven ook Marja Peeters ( voorzitter ) en Ruud Groot ( penningmeester ) zich op voor bestuurstaken. Er worden activiteiten georganiseerd, zoals een opknapdag speeltuinen, er is regelmatig overleg met de wethouder en er wordt een verkeersenquête onder de bewoners gehouden. Dit alles als voorbereiding op de eerste grote structurele VGS aanpak in de wijk, die in 1996 staat gepland. Na 13 jaar zullen er dan structurele veranderingen komen in verkeersonveilige situaties en andere gemelde knelpunten.

 

 

Deze groep leden blijft bij elkaar tot 1996. Er zijn door verhuizingen en intrede van nieuwe leden enkele interne wisselingen. Ger Limpens wordt voorzitter en Jaap Dirks neemt het secretariaat over. Wijkkranten verschijnen 2 keer per jaar en in september 1995 organiseert men voor het eerst de rommelmarkt. Er is een convenant gesloten tussen de wijkcommissies en de gemeente. In de winter zijn er schaatswedstrijden op het ijs van de vijver en de wijk wordt grondig gerenoveerd. Andere veranderingen zijn bijvoorbeeld de komst van de brievenbussen op het centrale plein en bij de Willem van Hoornhof , de aanleg van de speelvelden achter de vijver, de uitbreiding met een basketbalveld en de aanleg van een hondentoilet. ( inmiddels al weer verdwenen ). Vanaf het eerste begin zijn er aandachtspunten zoals te hard rijdend verkeer, hondenpoep, verloedering door zwerfvuil en overhangend groen.

 

In de periode 1997 – 2002 zijn er toch veel veranderingen. Veel leden die gestart zijn met de wijkcommissie verhuizen uit de wijk. Gelukkig zorgen de wijkkranten en onderlinge contacten er voor dat de bestuursfuncties worden overgenomen en het aantal leden stabiel blijft rond de 10. Op de presentielijst van de wijkcommissievergadering 18-8-1997 komen we al veel namen tegen van mensen die weer lange tijd de wijkcommissie draaiende zullen houden. Voorzitter is geworden Klaas van Brakel, Jaap Dirks blijft secretaris en Jolanda Schrijver doet de financiën. Dan zijn er de leden Jan Reijm, Theo Snel, Job Witte, Niek en Lydia Veltema, Ed van Zon, Madeleine Schoonhoven en Heleen de Neef.

Stichting Opbouwwerk is gestopt met haar taken. Wel is er een vertegenwoordiging van Amnis ( de fusie tussen goed wonen en SWU ).

De samenstelling van deze groep wisselt weer door verhuizingen, minder belangstelling, of weer nieuwe leden die in de wijk zijn gekomen.

Jaarlijks is zijn er wijkcommissievergaderingen, overleg met de gemeente, de rommelmarkt, 2x per jaar een wijkschouw en worden diverse zaken verder vorm gegeven, zoals het verlichtingsplan en bewegwijzering. Voor de opzet van de rommelmarkten zet met name Monique Cijntje zich erg in.

Door de verhuizing van Klaas van Brakel uit de wijk is er vanaf 2000 geen formele voorzitter.

 

In de periode 2002-2007 gaat men verder met de taken en richt men zich o.a. op het aanvalsplan leefomgeving dat in 2006 uitgevoerd zal worden. In 2002 probeert men via buurtpreventie weer meer mensen te interesseren voor buurtpreventie en wijkcommissie werk.

Buurtpreventie werkt niet echt in onze wijk en wordt in 2006 opgeheven, Drie leden sluiten zich aan bij de wijkcommissie: Paul Hullegien, Marianne Smith en Han Klems. In 2006 geeft Aldert Nooigedagt aan voorzitter te willen worden en het penningmeesterschap is van Jolanda Schrijver, via Ron Stelleman, naar  René Lammers overgegaan. Job Witte is onze contactpersoon naar de grootschalige activiteiten die net buiten onze wijk plaats vinden, zoals de NS spoorverbreding en de renovatie van de Maarsserbrug. Eind 2006 is er volop overleg over een hernieuwde versie van het convenant met de gemeente en in 2007 wordt ‘wijkgericht werken ‘ingevoerd en krijgen we te maken met een wijkbeheerder en in de toekomst een wijkplan. Het aanvalsplan leefomgeving wordt afgerond en met weer 12 actieve leden, met dezelfde pluspunten en dezelfde minpunten als in 1994, maken we ons op voor de komende jaren.

 

 

 

 

 

 

In de periode van 2008 – 2012 hebben we een constante groep van rond de tien personen, Peter de Weerdt wordt de nieuwe voorzitter, maar als hij uit de wijk verhuisd neemt Bea de Jong zijn taak na enige tijd over. René Lammers blijft penningmeester en Jaap Dirks secretaris. In deze periode hebben we te maken met een 2e grote herbestratingsronde  en herindeling van parkeerplaatsen, een vernieuwing van de wijkentree en in 2011 komt de grootse dakrenovatie en onderhoud aan de woningen van Portaal. Incidenteel krijgen we een nieuw lid erbij, maar meestal gaan ze ook weer weg. Een nieuwe initiatief voor buurtpreventie via Stanley en Annette Koorndijk loopt ook stuk.

Om gezondheidsredenen, gebrek aan motivatie of andere prioriteiten nemen begin 2012 een aantal leden het besluit te stoppen. Marianne Smith, Theo Snel, Han Klems en voorzitter Bea de Jong. De overige leden besluiten in ieder geval 2012 af te maken en op zoek te gaan naar nieuwe leden. Ook wijkbeheerder Mario van Dijk zet zich hier enorm voor in.

Het lijkt te lukken. In de vergadering van 12 juni melden zich veel nieuwe leden: Ina Kollenstart, Cindy Achterberg, Saskia Reijerse,  Ries Avenhuis, Leo van Hofwegen, Leo Grefkens, Mark Zeelenberg en Patrick van Schaik, maar liefst 9 mensen die de wijkcommissie Zebraspoor op volle sterkte brengen. Er kunnen nieuwe plannen worden gemaakt! Genoeg uitdagingen. Begin 2012 is de gemeente Maarssen opgegaan in de gemeente Stichtse Vecht. Er komt een nieuwe convenant en een grotere gemeente om rekening mee te houden. Ina Kollenstart wordt de nieuwe voorzitter. Oud gedienden Jaap Dirks ( secretaris ) en René Lammers ( penningmeester) complementeren het bestuur in de huidige vorm.

 

In 2011 vergt de renovatie van de asbesthoudende dakplaten op de woningen van het Mitros deel van onze woningen veel tijd en aandacht ( en ergernis over de gebrekkige uitvoering ) tijdens de vergaderingen. Er gaat in deze periode ook een website de lucht in, maar dit is geen onverdeeld succes. In 2014 wordt een nieuwe poging gedaan om een actuele en moderne website te maken.

Naast de jaarlijkse rommelmarkt wordt ook de Buitenspeeldag in juni inmiddels een groot succes. Initiatiefneemsters zijn Saskia Reijerse en Cindy Achterberg. Ook bij de jaarlijkse Skeelerronde van Maarssenbroek hebben we in Paul Hullegien een vaste medeorganisator en zijn vrijwilligers actief bij de controlepost tijdens het passeren van onze wijk.

 

De laatste twee jaar zijn er toch weer veel wisselingen onder de andere leden.  Mensen verhuizen, hebben gezondheidsproblemen, krijgen andere interesses, of het werk voor de wijkcommissie is niet te combineren met andere werkzaamheden en hobby’s. Maar de wijkcommissie Zebraspoor blijft bestaan!

 

 

Jaap Dirks

Laatst aangepast augustus 2014.